Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

Regulamin


Znajdziesz tutaj informacje o celach powołania Klubu, prawach i obowiązkach Członków, a także wiele innych pożytecznych informacji.
Klub OMEGA KLUB POLSKA, dalej zwany Klubem powstał, aby zrzeszać posiadaczy, pasjonatów oraz wielbicieli samochodu Opel Omega.
I Celem Klubu jest:
- rozwijanie zainteresowań członków Klubu, dotyczących motoryzacji,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach motoryzacyjnych,
- organizacja imprez rozrywkowych dla osób należących do Klubu,
- wzajemna pomoc członkom Klubu w zmaganiach z problemami technicznymi i nie tylko,
- wymiana i pozyskiwanie materiałów technicznych dotyczących Opla Omegi.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej
3. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą Klubu jest miejsce zamieszkania przewodniczącego Klubu
4. Klub ma prawo używania pieczęci, oznak oraz legitymacji członkowskich
5. Swoje zadania i cele realizuje w oparciu o pracę społeczną ogółu członków
6. Klub realizuje swoje cele przez:
- reprezentowanie interesów Klubu w swojej społeczności lokalnej,
- kontakty i integrację z klubami Opla Omegi z innych krajów,
- organizowanie i uczestnictwo w imprezach motoryzacyjnych:
- organizowanie, co najmniej raz w roku zlotu klubowego
- organizowanie spotów regionalnych.
- organizowanie imprez regionalnych i o zasięgu krajowym promujących Klub
- rozwijanie i zacieśnianie współpracy ze sklepami, hurtowniami i warsztatami samochodowymi, w celu wynegocjowania rabatów dla członków Klubu.
- Promowanie Klubu w mediach
- organizowanie zebrań, kursów, wykładów dla członków Klubu.
- czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Klubu.
- podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów Klubu
7. Nazwa i logo Omega Klub Polska są znakami zastrzeżonymi
8. Nazwę i logo OKP może wykorzystywać jedynie osoba, która uzyskała jednorazową pisemną zgodę Zarządu na jej używanie w określonym celu ( np. publikację, używanie, produkcję gadżetów klubowych, itp.)
9. Barwy klubowe określa się na biało/czarne (dopuszcza się użycia innych kolorów za zgodą Zarządu OKP.)
10. Za środki trwałe klubu odpowiada osoba (klubowicz) wyznaczona przez Zarząd
II. Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki
1. Przyjęcie do klubu.
a. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
b. Członkiem Klubu jest się dożywotnio, pod warunkiem płacenia składki i przestrzegania niniejszego regulaminu
c. Warunki przyjęcia do klubu jest zawarte są w Załączniku nr 4 niniejszego Regulaminu.
d. Członkami Klubu mogą być osoby:
- posiadające samochód Opel Omega, lub miłośnicy tego modelu, którzy zadeklarowali chęć członkostwa w Klubie zgodnie z obowiązującym regulaminem,
- biorące czynny udział na forum OKP.
2. Wygaśnięcie członkostwa w klubie:
a. Ustala się następujące tryby odejścia z Klubu:
- dobrowolnie (na wniosek członka złożony pisemnie, np. za pomocą wiadomości e-mail, do Zarządu Klubu)
- decyzją Zarządu Klubu podjętą w wyniku głosowania w przypadku rażącego naruszenia:


  • regulaminu klubu przepisów prawa norm etycznych, moralnych bądź społecznych
- na wniosek co najmniej 3 Klubowiczy, wraz z uzasadnieniem. Zarząd podtrzyma lub odrzuci wniosek podczas głosowania członków Zarządu. O decyzji zostaną powiadomione zainteresowane osoby.
b. Brak wpłaty składki w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem z listy klubowiczów,
- jeżeli klubowicz nie opłaci składki przez okres do 1 roku ale jest aktywny na forum, po wpłaceniu składki zostanie mu automatycznie przywrócony status "Klubowicza"
- jeżeli składka nie została opłacona i user nie uczestniczy aktywnie w życiu forum (opinia: Regionalny/V-ce Prezes d/s Personalnych) wtedy ponownie musi przejść okres Kandydata.
c. Ustanie członkostwa w Klubie jest tożsame z utratą prawa głosu w sprawach klubowych, oraz pozbawia możliwości korzystania z identyfikatora klubowego, oraz innych przywilejów klubowych.
d. Identyfikator klubowy bez aktualnej naklejki jest nie ważny
e. Od decyzji o usunięciu z Klubu przysługuje odwołanie zgodne z trybem zawartym w paragrafie VII Regulaminu
3. Członek Klubu ma prawo:
a. Korzystać ze wszelkich zasobów klubu (serwis WWW, forum i ftp - Załączniku nr 1, oraz z pomocy Omega Assistance - Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu,
b. Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Klubu
c. Wysuwać wnioski do władz Klubu
d. Wnosić wnioski o zmiany w regulaminie.
e. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
f. Nosić identyfikator klubowy
g. Używać tylko i wyłącznie we własnym zakresie naklejek klubowych, podkładek i innych gadżetów wydawanych przez Klub.
h. Korzystać ze zniżek i rabatów dla Klubowiczy,
i. Uczestniczyć w zgromadzeniach członków Klubu.
j. Kontrolować całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz działalności finansowej.
k. Występowania z wnioskiem do Zarządu Klubu z żądaniem wyjaśnienia podjętych decyzji. Wniosek w formie pisemnej przesłany na PW bądź w postaci wiadomości E-mail.
l. Korzystać z przywilejów w dziale ''Market'' (patrz: paragraf IV. Zasady pisania na forum OMEGA KLUB POLSKA: pkt.45).
4. Członek klubu jest zobowiązany:
a. Przestrzegać postanowień Zarządu oraz regulaminu Klubu.
b. Współdziałać z władzami Klubu oraz brać czynny udział w imprezach klubowych.
c. Przestrzegać zasad i norm kulturalnego zachowania na imprezach masowych, spotkaniach klubowych i forum Omega Klub Polska,
d. Dbać i propagować dobre imię Klubu,
e. Odnosić się do innych klubowiczów i forumowiczy kulturalnie i z należytym szacunkiem,
f. Pisać na forum według zasad zawartych w tym regulaminie,
g. Odwiedzić forum klubowe przynajmniej raz w miesiącu w celu napisania postu,
h. O ile to możliwe powinien raz w roku uczestniczyć w zlocie klubowym lub spocie regionalnym.
i. Aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu ( pisać porady, pomagać innym, pozyskiwać nowych członków)
j. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do końca stycznia każdego roku kalendarzowego. Wysokość składki i forma jej opłacenia podana jest w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.
5. Gadżety Klubowe:
a. Gadżety klubowe są dostępne tylko i wyłącznie dla klubowiczy,
b. Wyjątek od punktu 5.a stanowi możliwość zakupu przez forumowicza naklejek www.omegaklub.eu.
III. WŁADZE KLUBU.
1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu
2. Władze Klubu demokratycznie kierują działalnością Klubu.
3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
4. O składzie Zarządu Klubu decyduje głosowanie członków Klubu.
5. Kadencja zarządu trwa 24 miesięce od daty powołania, nie krócej jednak niż 3 miesiące dla nowych, dobieranych członków zarządu.
6. Zarząd Klubu odpowiada za swoją działalność przed wszystkimi członkami Klubu.
7. Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na forum w specjalnie do tego celów stworzonym temacie, a Klubowicze udzielają Zarządowi absolutorium.
8. Obowiązki zarządu:
--organizacja zlotów klubowych i nadzór nad organizacją zlotów organizowanych przez klubowiczy.
- aktualizacja strony klubowej i forum
- dbanie o ogólny porządek
- utrzymanie domenywww.omegaklub.eu
- zarządzanie finansami
9. Ważne dla Klubu decyzje zapadają po przeprowadzeniu głosowaniu na forum klubowym.
10. Wyniki głosowania, decyzje Zarządu, finanse Klubu itp. są jawne i podawane na wewnętrznym forum klubowym.
11. Głosowania mają charakter jawny, decyduje większość głosów, czas trwania min. 72h.
12. Członkowie zarządu wypełniają przydzielone funkcje.
13. Prawo do wypowiadania się w imieniu klubu mają członkowie Zarządu, a także wyznaczone przez nich osoby.
14. Zarząd może podjąć istotną decyzję w sprawie klubu mimo zapisów w regulaminie. Decyzja Zarządu będzie wiążąca.
15. Klubowicze mają prawo odwołać Zarząd przed upływem kadencji w przypadku naruszenia dobrego imienia klubu przez głosowanie.Głosowanie będzie ważne w przypadku udziału 70% klubowiczy.
16. Członek zarządu, ani administrator nie może pełnić żadnej dodatkowej funkcji(wyjątkiem jest Prezes Klubu który posiada Uprawnienia Administratora forum).
Prezes klubu - odpowiedzialny za:
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz
- kierowanie całością działalności Klubu
- zwoływanie i przewodniczenie zebraniom klubowym, także wirtualnym na forum lub w inny technicznie dostępny sposób.
- realizacja postanowień Zarządu
- koordynacja współpracy reszty Zarządu
- nadzór nad działalnością Klubu,
- przygotowanie dorocznego sprawozdania ze swojej działalności,
- Prezes Zarządu posiada uprawnienia Administratora. Wszelkie działania i decyzje dotyczące tej funkcji będą podejmowane tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą pozostałych członków Zarządu.
Zastępca ds. medialnych - odpowiedzialny za:
- współpraca z innymi klubami i forami motoryzacyjnymi
- zatwierdzanie i sporządzanie materiałów do druku w wydawnictwach motoryzacyjnych
- gromadzenie i opracowanie materiałów do wykorzystania w celach związanych z działalnością Klubu
- promowanie Klubu w środkach masowego przekazu
- prowadzenie działań marketingowych w celu promocji
klubu i forum
- śledzenie prasy i telewizji
na okoliczność interesujących imprez itp.
- podjęcie działań mających na celu rekrutację nowych członków
- wyszukiwanie ewentualnych sponsorów
- przygotowanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności
Zastępca ds. organizacyjnych - odpowiedzialny za:
- współpraca z lokalnymi skupiskami klubowiczy, późniejszymi oddziałami Klubu
- organizacja spotkań klubowych (zlotów i spotów lokalnych)
- organizacja i koordynacja prac wykonywanych przez klubowiczy na rzecz klubu
- prowadzenie i rozwój strony internetowej klubu www.omegaklub.eu
- koordynacja prac Zarządu
- sporządza sprawozdania z zebrań Klubu
- przygotowanie sprawozdań z działalności Klubu
Zastępca ds. presonalnych - odpowiedzialny za:
- przyjmowanie ankiet od nowych klubowiczów
- weryfikację danych nowych klubowiczów
- weryfikacja Kandydatów na członków klubu
- weryfikację i uzupełnianie danych klubowiczów
- przyjmuje i odpowiednio rozdziela korespondencję
- przygotowuje i rozsyła korespondencję do Członków Klubu
- dba o sprawy klubowiczy, pomaga w rozwiązywaniu sporów między nimi
- reprezentuje na spotkaniach Zarządu zdanie braci klubowej
- przygotowanie sprawozdań z działalności Klubu
Zastępca ds. finansowych - odpowiedzialny za:
- pobieranie i przechowywanie składek,
- przyjmowanie innych opłat
- przechowywanie dokumentacji finansowej przez minimum 2 lata
- wydatkowanie funduszy klubu zgodnie z decyzjami Klubu,
- sporządza kwartalnego sprawozdania z działalności finansowej
- wyszukiwanie ewentualnych sponsorów lub innych form pozyskiwania funduszy
- nadzorowanie działalności finansowej Klubu
 
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
- uchwalanie wszelkich opłat na rzecz Klubu, w tym wysokości składek (po przedstawieniu podstaw planowanych zmian i otrzymaniu zgody uzyskanej poprzez głosowanie)
- opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu
- zatwierdzanie budżetów
- prowadzenie gospodarki funduszami Klubu
- wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach i regulaminie Klubu.
17. Aktualny skład Zarządu znajduje się w Załączniku nr 5 niniejszego Regulaminu.
IV. Zasady pisania na forum OMEGA KLUB POLSKA:
1. Warunkiem użytkowania forum OKP (forum.omegaklub.eu) jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przyjęcie do wiadomości, poniższego regulaminu
2. Forum Omega Klub Polska, to otwarte forum internetowe, na którym wszyscy członkowie społeczności internetowej mogą umieszczać swoje wypowiedzi.
3. Każda osoba umieszczająca wiadomość na stronie Forum Omega Klub Polska ponosi osobistą i prawną odpowiedzialność za treść swoje wypowiedzi oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
4. Jako osoby odpowiedzialne za forum, nie mamy wpływu na treść postów dodawanych przez użytkowników. Zastrzegamy sobie jednak prawo do edycji i usuwania takich wypowiedzi, które uważamy za nieodpowiednie lub zawierające treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej itp.
5. Niedozwolone jest umieszczanie na forum.omegaklub.eu materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym. Mamy na myśli między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą.
6. Zabrania się używania przy rejestracji jako nicka (nazwy użytkownika) słów kluczowych t.j. administrator, moderator, prezes, dyrektor itp., w ich różnych odmianach skrótach i modyfikacjach, które wskazywałyby na pełnienie na forum lub w klubie OKP funkcji lub zajmowanie stanowiska, jak również słów obraźliwych i wulgarnych w ich różnych odmianach skrótach i modyfikacjach.W przypadku zarejestrowania użytkownika z nickiem wyczerpującym znamiona określone wcześniej, jego konto zostanie usunięte, bez powiadomienia i możliwości odwołania.
7. Zabrania się posiadania kilku nicków przez jedną osobę. W przypadku wykrycia takiej sytuacji takie konto zostanie usunięte, bez powiadomienia i możliwości odwołania.
8. Nie wolno udostępnić haseł dostępowych do kont na forum.
8a. Piszemy oraz czytamy tylko i wyłącznie ze Swojego konta.
9. Obowiązkiem każdego użytkownika forum, jest zachowanie na poziomie ogólnie uznanym za kulturalny.
10. Przed napisaniem nowego tematu użyj funkcji szukaj. Pozwoli to uniknąć dublowania tematów.
11. Nie piszemy postów jeden pod drugim, do zmiany i uzupełnienia wypowiedzi służy opcja Edytuj. Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki, w których posty nie są ze sobą związane.
12. Nie piszemy postów, w których zawarte są obraźliwe teksty wobec współuczestników (posty takie będą edytowane lub blokowane, a następnie kasowane).
12a. Forum posiada automat cenzurujący słowa uznane za wulgaryzmy. Za celowe próby ominięcia automatu cenzorującego możesz zostać upomniany lub otrzymać ostrzeżenie od administratora lub moderatora forum.
13. Każda kategoria forum ma swoją tematykę i należy jej przestrzegać, tematy niezwiązane z danąkategorią i nagminnie przeszkadzające w trwającej dyskusji na dany temat zostaną przeniesione.
14. Posty niezwiązane z tematem i tematyka działu zostaną usunięte.
14a. Dostęp do niektórych działów regulują wewnętrzne regulaminy/zasady, które są zawsze umieszczone nad pierwszym postem. Niestosowanie się do nich może skutkować otrzymaniem ostrzeżenia lub upomnienia.
15. Nie zakładamy tematów, które są odpowiednikami innych znajdujących się w tym dziale.
16. Cytaty, bądź opisy prywatnych rozmów będą kasowane.
17. Prywatne uwagi kierujemy na PW, e-mail lub w inny sposób (Skype, Gadu-Gadu), bezpośrednio do osoby zainteresowanej, posty naruszające ten punkt będą kasowane.
18. Wszelkie bezpodstawne spory, nie dotyczące spraw klubowych, pomiędzy użytkownikami będą usuwane z forum.
19. Wielkość wklejanych fotek to 800x600 i nie cięższych od 150kb, dla większych dajemy odnośnik, tzw. linka, zdjęcia większe niż 800x600 będą kasowane.
20. Każdy użytkownik zamieszczający linki do innych stron w postach, Newsach czy gdziekolwiek na stronach Klubu, proszony jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności ich działania.
21. Każdy użytkownik zamieszczający na forum Klubu jakiekolwiek treści czy innego rodzaju utwory, winien być właścicielem praw autorskich lub uzyskać zgodę na publikację od twórcy lub właściciela praw autorskich do utworu.
22. Każdy użytkownik zamieszczający na forum Klubu jakiekolwiek treści czy innego rodzaju utwory i będący właścicielem praw autorskich do rzeczonych utworów, zgadza się na ich publikację i rozpowszechnianie w formie elektronicznej w obrębie serwisu Klubu.
23. Jakiekolwiek treści, do których powstanie zastrzeżenie o braku praw autorskich do publikacji na stronach Klubu, będą usuwane w trybie natychmiastowym z serwisu Klubu.
24. Osoba łamiąca rażąco zasady pisania na forum otrzymuje zakaz pisania na forum. Odwołanie patrz punkt 26.
25. Moderator forum ma prawo do kasowania, blokowania lub edycji postów, które są niezgodne z regulaminem. W przypadku edycji post jest podpisywany przez moderatora, który dokonał zmiany. Odwołanie patrz punkt 24.
26. Od decyzji przysługuje odwołanie zgodne z trybem zawartym w paragrafie VII Regulaminu.
27. Klubowicze mają prawo przeglądać i pisać na wewnętrznym forum klubowym.
28. Ujawnienie udostępnienia przez klubowicza całego forum klubowego, lub treści na nim publikowanych, postronnym osobom skutkuje natychmiastowym dyscyplinarnym wydaleniem z Klubu.
29. Każdy użytkownik, który będzie czuł się urażony lub będzie traktowany niepoprawnie, może zgłosić to do Zarządu/Administracji , przesyłając e-mail wraz z zawartym opisem zdarzenia.
30. Na forum obowiązuje zakaz reklamowania, również w podpisach i avatarach, innych stron i for internetowych.
31. Punkt 30 nie obowiązuje osób, które uzyskały od Zarządu OKP pozwolenie na zamieszczenie reklamy.
32. Osoby odpowiedzialne za forum nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń na nim zawartych
33. Osoby odpowiedzialne za forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne awarie/usterki/uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z porad czy opinii zamieszczonych w serwisie Omega Klub Polska
34. Całość forum jak i logi są archiwizowane i w razie roszczeń odszkodowawczych przeciw ogłoszeniodawcy zostaną udostępnione odpowiednim władzom
35. Odpowiedzialność cywilną, karną i moralna za treść ogłoszeń spoczywa na ogłoszeniodawcy
36. W razie wykrycia nadużyć lub naruszeń prawa koniecznie zawiadom administratora forum, który podejmie niezbędne środki do zapobieżenia dalszym nadużyciom z powiadomieniem odpowiednich władz włącznie.
37. Forum Omega Klub Polskahttp://forum.omegaklub.eu nie jest stroną w transakcji kupna, sprzedaży lub zamiany, udostępnia jedynie bezpłatną platformę wymiany informacji.
38. Przeniesienie odpowiedzialności
a). Wszelkie informacje zawarte na forum Omega Klub Polska służą jedynie celom informacyjnym. Forum zostało przygotowane optymalnie w celu swobodnej wymiany informacji, jednak Zarząd Omega Klub Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść postów oraz zawartości zasobów ujętych linkami w treści wiadomości.
b). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, propagujące przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą.
c). Forum Omega Klub Polska udostępnia możliwość wprowadzania linków w ogłoszeniach do zewnętrznych zasobów www takich jak strony internetowe czy zdjęcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość merytoryczną tych adresów url, lub ich sprawne działanie. Możliwość umieszczania zewnętrznych linków url ma jedynie na celu wygodę użytkowników i fakt zaistnienia takiego łącza pomiędzy forum.omegaklub.eu, a inną stroną w sieci nie oznacza żadnych powiązań handlowych pomiędzy stronami. Nie odpowiadamy także za naruszenie praw autorskich, znaków handlowych firm lub towarów, które zostały zlinkowane z forum.omegaklub.eu przez użytkowników forum.
39. Użytkownik Forum jest zobowiązany udostępnić w profilu informacje o marce i modelu posiadanego samochodu lub jego braku oraz o miejscowości, w której mieszka; brak powyższych informacji może utrudnić bądź uniemożliwić udzielenie właściwej odpowiedzi.
40. Wobec zasad obowiązujących na Forum, wszyscy Forumowicze są równi;
do przestrzegania regulaminu w równym stopniu zobowiązani są Użytkownicy, Klubowicze, Moderatorzy, Administratorzy i Zarząd Klubu.
41. Każdy użytkownik forum, który notorycznie będzie łamać regulamin, zostanie upomniany, a w szczególnych przypadkach będzie wydalony z forum.
41a. Usunięcie z forum oznacza również zakaz uczestnictwa w Ogólnopolskich Zlotach OKP.
42. Użytkownik Forum ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń Administratorów i Moderatorów, tj. osób sprawujących bezpośredni nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Forum.
43. Administrator, jako osoba bezpośrednio odpowiadająca za ład i porządek na Forum, ma prawo powoływać i odwoływać Moderatorów. Powołanie następuje za zgodą osoby wytypowanej.Odwołanie nie podlega dyskusji ani wyjaśnieniom.
44. Poniższe kolory rezerwuje się dla: pisania w postach, na ShoutBox'ie, etc:
Czerwony - administratorzy, zarząd - do przekazywania bardzo ważnych informacji administracyjnych i organizacyjnych.
Zielonego - moderatorzy, administratorzy, zarząd.
45. Warunkiem wystawiania ogłoszeń w dziale "Market" (Sprzedam) jest posiadanie aktywnego konta przez co najmniej 1 rok, a także napisanie co najmniej 200 postów, które zostaną zaliczone przez system forum. (Nie dotyczy Klubowiczów) "Market" to jedyne miejsce na forum gdzie mogą pojawić się ogłoszenia sprzedażowe (zakaz dotyczy również sygnatur, własnych statusów użytkownika itp, zakaz nie dotyczy użytkowników ze statusem "Klubowicz").Wyjątkiem są linki do ogłoszeń w dziale kupie, które można zamieszczać w pogaduchach regionalnych.
46. Każdy użytkownik forum może zgłosić chęć usunięcia swojego konta. Konto usuwa Administrator po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z forum. Aby wysłać powiadomienie należy kliknąć TUTAJ ,a następnie wybrać opcję usunięcia konta. Tylko zgłoszenia wysłane w takiej formie będą akceptowane przez Administrację OKP.
V. Finanse
1. Finanse Klubu są jawne.
2. Za sprawy finansowe odpowiada Zastępca ds. finansowych.
3. Składka klubowa przeznaczona jest na utrzymanie strony WWW i forum, oraz na bieżące potrzeby Klubu.
4. Ważne wydatki, przekraczające 10-cio krotność składki będą uzgadniane na forum klubowym i będą wymagały akceptacji Klubowiczy.
VI. Naruszenie regulaminu
1. Każdy użytkownik forum, który złamie regulamin, zostanie upomniany a w szczególnych przypadkach (niestosowanie się do upomnień, lub powtarzające się naruszenia regulaminu) będzie wydalony z forum.
2. Każdy użytkownik będący członkiem Klubu, który złamie regulamin, zostanie upomniany, a w szczególnych przypadkach zostaną wyciągnięte konsekwencje klubowe w oparciu o prawa zawarte w powyższym regulaminie Klubu, z możliwością wydalenia z Klubu i z forum włącznie.
3. Ostrzeżenie może być skasowane po 3 miesiącach od dnia otrzymania, na prośbę użytkownika i pod warunkiem, że użytkownik nie dostał następnego ostrzeżenia za to samo wykroczenie. Nie odwołuje się ostrzeżeń, które poskutkowały wydaleniem z forum. Prośbę o odwołanie ostrzeżenia użytkownik składa pisemnie w formie wiadomości E-mail do administratora. 4. Akcje ostrzeżeń
- 1pkt - bez akcji
- 2pkt - ban na postowanie 6h
- 3pkt - ban na postowanie 24h
- 4pkt - ban na postowanie 48h
- 5pkt - uśpienie na 30 dni
- 6pkt - ban
VII. Tryb odwoławczy
1. Od decyzji Moderatorów przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia do Administratora forum Omega Klub Polska.
Odwołanie należy złożyć pisemnie na PW lub poprzez wiadomość E-mail do jednego z Administratorów lub w sprawie klubowicza do Z-cy ds. Personalnych.
2. Zakaz pisania na forum jest ustanawiany przez:
- w przypadku członka klubu, minimum 3 członków Zarządu lub na wniosek 2 Administratorów
- w przypadku użytkownika forum wystarczy decyzja Administratora forum lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu
3. Decyzję o przywróceniu statusu użytkownika forum/klubu podejmuje:
-w przypadku klubowicza ostateczną decyzję podejmują Klubowicze większością głosów, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd Klubu
-w przypadku forumowicza ostateczną decyzję podejmuje Administracja forum
4. W przypadku głosowania, status użytkownika „Zablokowany”, będzie utrzymany do czasu wyniku głosowania. Po upływie 3 dni niezależnie od ilości osób biorących udział w głosowaniu, status będzie utrzymany lub zmieniony.
5. Decyzje podjete przez Administratora bądź Zarząd są ostateczne.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.03.2012 r.
2. Regulamin niniejszy może ulec zmianie w normalnym trybie głosowania jawnego, przeprowadzonego na forum klubowym.
3. Regulamin niniejszy zaakceptowali członkowie Zarządu Klubu i Klubowicze Omega Klub Polska.
Załącznik nr 1.
Zasady korzystania z klubowego serwera ftp.
1. Dostęp do serwera może mieć wyłącznie klubowicz.
2. Login i hasło są powinno być strzeżone jak pin do karty.
3. Nie wolno:
- udostępniać loginów osobom trzecim.
- wklejać na forum fotek bezpośrednio z ftp
4. Wszystkie materiały na ftp są wspólną własnością klubowiczów.
5. Klubowe ftp służy do zamieszczania zdjęć, filmów i programików, będących własnością klubowiczów i nie naruszających praw autorskich do oprogramowania, filmów i muzyki.
6. Klubowe ftp nie służy do wymiany muzyki.
7. Klubowe ftp nie służy do wymiany filmów.
8. W momencie naruszenia tych elementarnych zasad, użytkownik zostanie skasowany.
Załącznik nr 2.

Wysokość i forma opłacania składki rocznej:

WYSOKOŚĆ SKŁADKI:
- Kandydat - 40 zł - składka zawiera koszt identyfikatora klubowego i małej naklejki.
- Klubowicz, kontynuacja na następny rok - 35 zł - składka zawiera koszt hologramu na identyfikator i jego wysyłki.
FORMA OPŁACANIA:
- składkę należy wpłacać do 31.01 każdego roku - aktualny nr konta widnieje w dziale klubowym (Kandydaci proszeni są o kontakt z V-ce Prezesem ds. finansowych) KONTAKT
- w tytule wpłaty należy wpisać nick/składka za rok ...

Zasady przyjęcia do Klubu reguluje Załącznik nr 4. niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 3.

Zasady funkcjonowania Omega Assistance w skrócie OA.
1. Członkowstwo w OA jest dobrowolne.
2. Pomoc świadczona przez członków OA jest nieodpłatna.
3. Członkowie OA mają prawo do zwracania się do innych Członków Assistance z prośbą o pomoc w wypadkach losowych.
4. Zakres pomocy określa kandydat w zgłoszeniu do OA.
5. Lista członków OA dostępna jest na forum w dziale Klubowym.
 
Załącznik nr 4.

Zasady przyjęcia do Omega Klub Polska:

Aby Forumowicz mógł zostać Kandydatem, musi spełnić poniższe warunki:

- musi być zarejestrowanym użytkownikiem na forum http://forum.omegaklub.eu
- zapoznać się i przestrzegać niniejszy Regulamin
- być aktywnym na forum
- wysłać poprawnie wypełniony formularz >KLIK<.

Po spełnieniu wszystkich powyższych punktów, V-ce Prezes ds. Personalnych nadaje status Kandydata na okres 30 dni. Przez ten czas Regionalni i Klubowicze będą mogli zgłaszać opinie o Kandydacie. W przypadku zastrzeżeń, co do postawy, intencji czy zachowania Kandydata, kandydatura taka zostanie odrzucona, a składka klubowa (jeśli ją uiścił) zostanie mu zwrócona. Zmiana statusu z Kandydata na Klubowicza nastąpi po pozytywnym zweryfikowaniu kandydatury przez V-ce Prezesa ds. Personalnych.

Obowiązki Kandydata:
- zapłacić składkę, o której mowa w Załączniku nr 2. niniejszego Regulaminu
- uczestniczyć przynajmniej w jednym spocie regionalnym, zlocie ogólnopolskim bądź innej formie spotkania z Klubowiczami
- czynnie uczestniczyć w życiu forum (w miarę możliwości i posiadanej wiedzy pomagać innym użytkownikom w rozwiązaniu problemów)
- uzupełnić poprawnie cały swój profil.
- poinformować V-ce Prezesa ds. Personalnych o kolorze naklejki z pakietu startowego (biały,czarny,czerwony).
Załącznik nr 5.

Aktualny skład Zarządu Omega Klub Polska.
Adam10 - Prezes Omega Klub Polska - KONTAKT
marek_kloss - V-ce prezes d/s organizacyjnych - KONTAKT
spawek - V-ce prezes d/s finansowych KONTAKT
siwysarbinowo - V-ce prezes d/s medialnych - KONTAKT
Załącznik nr 6.

[b]Administracja forum.

Każda z osób pełniących funkcję administratora / moderatora na forum musi posiadać status klubowicza

Wyjątkiem jest Administrator techniczny którego to wyznaczy zarząd klubu w porozumieniu z pozostałymi administratorami i moderatorami.